Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

antonieff
0094 e223 500
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viaakysz akysz
antonieff
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viaakysz akysz
antonieff
9486 8a26 500
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaakysz akysz
antonieff
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaakysz akysz
antonieff
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaakysz akysz
antonieff
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaakysz akysz

August 15 2017

2733 d5d6
antonieff
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaRedPenny RedPenny
antonieff
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viainaya inaya

August 04 2017

antonieff
René Magritte - The Empire of Light(1950–1954)
0452 b328 500

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

antonieff
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
antonieff
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
antonieff

July 31 2017

8864 a8ba 500

cathrinabroderick:

Lulu Cavanagh

Reposted fromerial erial viaunno unno

July 26 2017

antonieff
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
7655 f8d3
Reposted fromtfu tfu viainaya inaya
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viainaya inaya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl