Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

3764 4a4b

You selfish human.

Reposted frommyry myry viatimmoe timmoe

May 10 2017

antonieff
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
antonieff
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
7166 dac7 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
antonieff
antonieff
Olaf Hajek 
antonieff
Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga - śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością jest taniec.
— Jonathan Carroll, „Białe jabłka”
Reposted fromdeszcz deszcz viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Reposted fromtgs tgs viainaya inaya
antonieff
Reposted fromgranini granini viainaya inaya
antonieff
9515 40df 500
Reposted frommhsa mhsa viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma

May 04 2017

antonieff
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viainaya inaya
antonieff
antonieff
5961 0857 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
antonieff
1053 f6e5 500
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabookart bookart
antonieff

April 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl